Dự án phát triển hệ thống pháp luật theo từng chuyên ngành

Dự án phát triển hệ thống pháp luật theo từng chuyên ngành Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Dự án phát triển hệ thống pháp luật theo từng chuyên ngành Dự án phát triển hệ thống pháp luật theo từng chuyên ngành
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan