Văn bản pháp luật về Thuế và Ngân sách Nhà nước

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   7I2VO8     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 Thông tư 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017Thông tư 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. >> Download
Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ. >> Download
Thông tư 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 Thông tư 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017Thông tư 111/2017/TT-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. >> Download
Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017Nghị định 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. >> Download
Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. >> Download
Thông tư 05/2017/TT-BCT ngày 21/4/2017 Thông tư 05/2017/TT-BCT ngày 21/4/2017Thông tư 05/2017/TT-BCT ngày 21/4/2017 của Bộ Công thương ban hành quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 >> Download
Nghị định 31/2017/NĐ-CP Nghị định 31/2017/NĐ-CPNghị định 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm >> Download
Thông tư 20/2017/TT-BTC Thông tư 20/2017/TT-BTCThông tư 20/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính) >> Download
Thông tư 19/2017/TT-BTC Thông tư 19/2017/TT-BTCThông tư 19/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính >> Download
Thông tư 14/2017/TT-BTC Thông tư 14/2017/TT-BTCThông tư 14/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải >> Download
Thông tư 11/2017/TT-BTC Thông tư 11/2017/TT-BTCThông tư 11/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác >> Download
Thông tư 01/2017/TT-BNV Thông tư 01/2017/TT-BNVThông tư 01/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải >> Download
Nghị định 24/2017/NĐ-CP Nghị định 24/2017/NĐ-CPNghị định 24/2017/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016 >> Download
Nghị định 20/2017/NĐ-CP Nghị định 20/2017/NĐ-CPNghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết >> Download
Nghị định 21/2017/NĐ-CP Nghị định 21/2017/NĐ-CPNghị định 21/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan