Quy định của pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình - Hỏi và đáp

Thẩm quyền giải quyết vấn đề xác định cha, mẹ và con Thẩm quyền giải quyết vấn đề xác định cha, mẹ và con
Về thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ và con, các hiệp định tương trợ tư pháp thường chọn quy tắc quốc tịch của người con sinh ra.
>>chi tiết
Thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến quan hệ pháp lý giữa cha, mẹ và con Thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến quan hệ pháp lý giữa cha, mẹ và con
Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến quan hệ pháp lý giữa cha, mẹ và con, theo các hiệp định tương trợ tư pháp.
>>chi tiết
Cấp dưỡng giữa cha mẹ, con công dân Việt Nam với công dân các nước ký kết HĐTT tư pháp Cấp dưỡng giữa cha mẹ, con công dân Việt Nam với công dân các nước ký kết HĐTT tư pháp
Vấn đề cấp dưỡng giữa cha, mẹ và con giữa công dân Việt Nam với công dân các nước ký kết hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam sẽ giải quyết theo pháp luật...
 
>>chi tiết
Xác định cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với công dân các nước ký HĐTT tư pháp Xác định cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với công dân các nước ký HĐTT tư pháp
Trong Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước, nguyên tắc luật quốc tịch của người con khi sinh ra là nguyên tắc chủ đạo để giải quyết xung đột pháp luật về xác định cha, mẹ và con.
>>chi tiết
Quan hệ giữa cha, mẹ, con công dân Việt Nam với công dân các nước ký kết HĐTT tư pháp Quan hệ giữa cha, mẹ, con công dân Việt Nam với công dân các nước ký kết HĐTT tư pháp
Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam ký kết với các nước đều ghi nhận các quy phạm xung đột thống nhất điều chỉnh quan hệ giữa cha, mẹ và con có yếu tố nước ngoài.
>>chi tiết
Vấn đề xác định cha, mẹ và con có yếu tố nước ngoài Vấn đề xác định cha, mẹ và con có yếu tố nước ngoài
Vấn đề xác định cha, mẹ và con có yếu tố nước ngoài được quy định tại Điều 28, Điều 66 Nghị định số 68/2002/NĐ-CP
 
>>chi tiết
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài Điều kiện cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức nuôi con nuôi nước ngoài
Tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau đây,  được thành lập và hoạt động hợp pháp, phi lợi nhuận...
>>chi tiết
Thông báo tình hình phát triển của con nuôi Thông báo tình hình phát triển của con nuôi
Theo Điều 39 Luật nuôi con nuôi năm 2010 sáu tháng một lần trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho Bộ Tư pháp và Cơ quan dại diện của Việt Nam.
>>chi tiết
Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài và việc tổ chức giao nhận con nuôi Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài và việc tổ chức giao nhận con nuôi
Sau khi nhận được thông báo của Bộ Tư pháp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này, Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.
>>chi tiết
Căn cứ nào để giới thiệu trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài Căn cứ nào để giới thiệu trẻ em Việt Nam làm con nuôi người nước ngoài
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người nhận con nuôi, Sở Tư pháp xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi trên cơ sở bảo đảm các căn cứ quy định tại Điều 35 của Luật này và báo cáo UBND Tỉnh.
>>chi tiết
Trách nhiệm kiểm tra, chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi Trách nhiệm kiểm tra, chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi
Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra và xử lý hồ sơ của người nhận con nuôi theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
>>chi tiết
Kiểm tra, xác minh hồ sơ và xác nhận trẻ em có đủ điều kiện được cho làm con nuôi Kiểm tra, xác minh hồ sơ và xác nhận trẻ em có đủ điều kiện được cho làm con nuôi
Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến của những người quy định tại Điều 21 của Luật này trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
>>chi tiết
Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài
Theo Điều 32 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài gồm có.
>>chi tiết
Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi bao gồm những giấy tờ gì Hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi bao gồm những giấy tờ gì
Hồ sơ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có các giấy tờ, tài liệu sau đây.
>>chi tiết
Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ của người nhận nuôi con nuôi
Giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ của người nhận con nuôi, hồ sơ của tổ chức con nuôi nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng ở Việt Nam.
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan