Điểm mới Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Giới thiệu Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 Giới thiệu Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015Sáng 19/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sau khi xem xét lần cuối dư thảo đã có 89,27% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. >>chi tiết
Điểm mới Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 Điểm mới Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015Sáng 19/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Sau khi xem xét lần cuối dư thảo đã có 89,27% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan