Điểm mới Luật Tổ chức Chính Phủ năm 2015

Giới thiệu Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 Giới thiệu Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015Sáng 19/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, đã biểu quyết thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Sau khi xem xét lần cuối dự thảo đã có 433 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 87.65% tổng số đại biểu Quốc hội. Số đại biểu Quốc hội tán thành là 410 (tỷ lệ 83%), số đại biểu không tán thành là 6 (tỷ lệ 1.21%) và số đại biểu không biểu quyết là 17 (tỷ lệ 3.44%). >>chi tiết
Điểm mới Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 Điểm mới Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 Ngày 19/6 tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với 7 chương và 50 điều (sau đây gọi là Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015) và theo quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016. So với Luật hiện hành, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung tương đối cơ bản, toàn diện. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan