Điểm mới Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

Điểm mới của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 Điểm mới của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ chín (ngày 19-6-2015) và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan