Điểm mới Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015

Những điểm mới của Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam Những điểm mới của Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Ngày 09-3-2015, tại phiên họp toàn thể, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và để phù hợp với tình hình mới. 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan