Điểm mới Luật Thú y năm 2015

Điểm mới của Luật thú y 2015 Điểm mới của Luật thú y 2015Ngày 03/07/2015, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ký Lệnh số 03/2015/L-CTN công bố Luật thú y đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, Luật thú y có 7 Chương, 116 Điều đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính và xã hội hóa trong công tác thú y.  >>chi tiết
Giới thiệu Luật thú y 2015 Giới thiệu Luật thú y 2015Chiều ngày 19/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã biểu quyết thông qua Luật Thú y với tỷ lệ Đại biểu Quốc hội tán thành là 422/428 Đại biểu Quốc hội dự họp, chỉ có 3 đại biểu không tán thành và 3 đại biểu không biểu quyết.  >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan