Thủ tục thi hành án dân sự - Hỏi và đáp

Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án? Từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án?
 
Cơ quan thi hành án dân sự từ chối nhận đơn yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:
a)     Người yêu cầu thi hành án không có quyền yêu cầu thi hành án...
 
   
>>chi tiết
Cơ quan thi hành án dân sự phải làm gì khi nhận đơn yêu cầu thi hành án? Cơ quan thi hành án dân sự phải làm gì khi nhận đơn yêu cầu thi hành án?
 
Khi nhận đơn yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận đơn yêu cầu thi hành án và cấp giấy biên nhận cho người nộp đơn....
 
   
>>chi tiết
Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án quy định như thế nào? Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án quy định như thế nào?
 
Ngày gửi đơn yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu thi hành án nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp tại cơ quan thi hành án dân sự hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi....
 
   
>>chi tiết
Quyết định tiếp tục thi hành án Quyết định tiếp tục thi hành án
 
Thủ trưởng có quan thi hành án dân sự ra quyết định tiếp tục thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các quyết định sau...
     
>>chi tiết
Nội dung và hình thức của đơn yêu cầu thi hành án? Nội dung và hình thức của đơn yêu cầu thi hành án?
 
Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký of người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân...
 
   
>>chi tiết
Tạm đình chỉ thi hành án Tạm đình chỉ thi hành án
 
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thông báo về việc tạm đình chỉ thi hành án khi nhận được quyết định tạm đình chỉ thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị...
     
>>chi tiết
Thời hiệu yêu cầu thi hành án được quy định trong bao lâu? Thời hiệu yêu cầu thi hành án được quy định trong bao lâu?
 
Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự..
 
   
>>chi tiết
Cơ quan thi hành án phải làm gì khi nhận bản án, quyết định? Cơ quan thi hành án phải làm gì khi nhận bản án, quyết định?
 
Sổ nhận bản án, quyết định phải ghi rõ số thứ tự; ngày, tháng, năm nhận bản án, quyết định; số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định và tên Tòa án đã ra bản án...
 
   
>>chi tiết
Hoãn thi hành án Hoãn thi hành án
 
Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau: người phải thi hành án bị ốm nặng, người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án...
  
>>chi tiết
Thời hạn chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án? Thời hạn chuyển giao bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án?
 
Đối với bản án, quyết định quy định tại các điểm a, b, c và đáp khoản 1 Điều 2 của Luật này thì Tòa án đã ra bản án, quyết định phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm ...
 
   
>>chi tiết
Ai cấp bản án, quyết định thi hành án? Ai cấp bản án, quyết định thi hành án?
 
Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại đã ra bản án, quyết định được quy định tại Điều 2 của Luật này phải cấp cho đương sự bản án, quyết định....
 
   
>>chi tiết
Thứ tự thanh toán tiền thi hành án Thứ tự thanh toán tiền thi hành án

Tiền thi hành án được thanh toán theo thứ tự như sau: đầu tiên sẽ thanh toán tiền cấp dưỡng, tiền lương, tiền công lao động... tiếp đó sẽ đến tiền án phí và cuối cùng là các khoản khác theo bản án, quyết định.
   
>>chi tiết
Hướng dẫn đương sự thi hành án dân sự Hướng dẫn đương sự thi hành án dân sự
 
Khi ra bản án, quyết định, Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, Trọng tài thương mại phải giải thích cho đương sự, đồng thời ghi rõ trong bản án, quy định về quyền yêu cầu.....
 
   
>>chi tiết
Cưỡng chế thi hành án Cưỡng chế thi hành án

Biện pháp cưỡng chế thi hành án sẽ được áp dụng khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án mà người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng lại không tự nguyện thi hành án...
     
>>chi tiết
Thời hạn tự nguyện thi hành án Thời hạn tự nguyện thi hành án

Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án...
     
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan