Khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự - Hỏi và đáp

Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự Trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự
 
Theo quy định của pháp luật, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm trả lời kháng nghị của Viện kiểm sát về thi hành án dân sự...
     
 
 
>>chi tiết
Cơ quan có quyền kháng nghị và thời gian kháng nghị thi hành án dân sự Cơ quan có quyền kháng nghị và thời gian kháng nghị thi hành án dân sự
 
Theo quy định của pháp luật, Cơ quan có quyền kháng nghị thi hành án dân sự là Viện kiểm sát. Thời hạn kháng nghị tương ứng của Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp là 15 và 30 ngày... 
>>chi tiết
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
 
Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án dân sự là một quy định quan trọng góp phần đảm bảo sự nghiêm minh, công bằng của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp...
       
>>chi tiết
Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự Trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự
Để có thể bảo vệ lợi ích của  Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự phải có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, xử lý nghiêm minh người vi phạm... 
       
>>chi tiết
Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự Thẩm quyền, thời hạn và thủ tục giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự
Trường hợp người bị tố cáo là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp trên trực tiếp hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải quyết....
    
>>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án dân sự Quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo trong thi hành án dân sự
 
Pháp luật quy định người bị tố cáo trong thi hành án dân sự có những quyền và nghĩa vụ như: được phục hồi danh dự, được bồi thường thiệt hại, giải trình về hành vi bị tố cáo, chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền... 
    
>>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự
 
Pháp luật quy định người tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự có những quyền và nghĩa vụ như: yêu cầu giữ bí mật họ tên, địa chỉ; được thông báo kết quả giải quyết tố cáo; trình bày trung thực, cung cấp các tài liệu liên quan...     
>>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại Quyền và nghĩa vụ của người bị khiếu nại

Giải trình về quyết định, hành vi bị khiếu nại, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan khi người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại yêu cầu;Được biết các căn cứ khiếu nại của người khiếu nại; ...
 
    
>>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại Quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại

Được khiếu nại tiếp nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại; Rút khiếu nại trong bất kỳ giai đoạn nào của quá trình giải quyết khiếu nại...
 
 
>>chi tiết
Thẩm quyền giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự Thẩm quyền giải quyết khiếu nại thi hành án dân sự

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi trái pháp luật của Chấp hành viên thuộc quyền quản lý của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện....
    
>>chi tiết
Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu
Kết quả xác minh nội dung khiếu nại; Giữ nguyên, sửa đổi, huỷ bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi, huỷ bỏ một phần quyết định, hành vi bị khiếu nại hoặc buộc chấm dứt việc thực hiện quyết định, hành vi bị khiếu nại...
 
    
    
>>chi tiết
Trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu Trình tự giải quyết khiếu nại lần đầu

Sau khi thụ lý đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiến hành xác minh, yêu cầu người bị khiếu nại giải trình, trong trường hợp cần thiết, có thể trưng cầu giám định hoặc tổ chức đối thoại.... 
>>chi tiết
Hồ sơ giải quyết khiếu nại Hồ sơ giải quyết khiếu nại

Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại gồm có:  Đơn khiếu nại hoặc văn bản ghi nội dung khiếu nại; Văn bản giải trình của người bị khiếu nại;...
>>chi tiết
Người có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự Người có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự

Người có quyền tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự được pháp luật quy định đó là...
         
>>chi tiết
Thời gian thụ lý đơn khiếu nại Thời gian thụ lý đơn khiếu nại

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 141 của Luật thi hành án dân sự...
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan