Các biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án - Hỏi và đáp

Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với từng người phải thi hành án Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với từng người phải thi hành án

Với nội dung vụ việc bạn hỏi thì có một số vấn đề pháp lý sau đây cần được nhận thức đúng trước khi khẳng định XBANK có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thực hiện... 
>>chi tiết
Trong trường hợp nào thì phải cưỡng chế trả nhà, giao nhà - 304 Trong trường hợp nào thì phải cưỡng chế trả nhà, giao nhà - 304
 
Trường hợp người phải thi hành ánnghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà...
      
>>chi tiết
Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc Cưỡng chế buộc nhận người lao động trở lại làm việc
 
Trường hợp không thể bố trí người lao động trở lại làm công việc theo nội dung bản án, quyết định thì người sử dụng lao động phải bố trí công việc khác với mức tiền lương tương đương...
     
>>chi tiết
Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng Cưỡng chế giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng
 
Trường hợp người phải thi hành án hoặc người đang trông giữ người chưa thành niên không giao người chưa thành niên cho người được giao nuôi dưỡng thì Chấp hành viên ra quyết định phạt tiền...
   
>>chi tiết
Thủ tục cưỡng chế trả vật được thực hiện như thế nào Thủ tục cưỡng chế trả vật được thực hiện như thế nào
 
Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý, sử dụng trả vật cho người được thi hành án; nếu người đó không thi hành thì Chấp hành viên thu hồi vật để trả cho người được thi hành án...
     
>>chi tiết
Cưỡng chế người phải thi hành án thực hiện công việc theo bản án, quyết định Cưỡng chế người phải thi hành án thực hiện công việc theo bản án, quyết định
 
Trường hợp thi hành nghĩa vụ phải thực hiện công việc nhất định theo bản án, quyết định mà người phải thi hành án không thực hiện thì Chấp hành viên quyết định phạt tiền và ấn định thời hạn...
       
>>chi tiết
Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất Cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất
 
Trường hợp bản án, quyết định tuyên nghĩa vụ chuyển giao quyền sử dụng đất thì Chấp hành viên tổ chức giao diện tích đất cho người được thi hành án...
     
>>chi tiết
Quyết định cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ cho người được thi hành án Quyết định cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ cho người được thi hành án
 
Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế buộc người phải thi hành án trả giấy tờ cho người được thi hành án. Trường hợp người phải thi hành án không thực hiện thì ...
      
>>chi tiết
Trong trường hợp nào thì phải cưỡng chế trả nhà, giao nhà Trong trường hợp nào thì phải cưỡng chế trả nhà, giao nhà
 
Trường hợp người phải thi hành ánnghĩa vụ trả nhà thì Chấp hành viên buộc người phải thi hành án và những người khác có mặt trong nhà ra khỏi nhà, đồng thời yêu cầu họ tự chuyển tài sản ra khỏi nhà...
      
>>chi tiết
Tài sản gắn liền với đất đã kê biên thì xử lý như thế nào Tài sản gắn liền với đất đã kê biên thì xử lý như thế nào
 
Đối với tài sản có trước khi người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án thì Chấp hành viên yêu cầu người có tài sản tự nguyện di chuyển tài sản để trả quyền sử dụng đất cho người phải thi hành án... 
      
>>chi tiết
Tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên Tạm giao quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất đã kê biên
 
Trường hợp diện tích đất đã kê biên đang do người phải thi hành án quản lý, khai thác, sử dụng thì Chấp hành viên tạm giao diện tích đất đã kê biên cho người đó...
 
  
>>chi tiết
Quy định về kê biên quyền sử dụng đất Quy định về kê biên quyền sử dụng đất
 
Khi kê biên quyền sử dụng đất, Chấp hành viên yêu cầu người phải thi hành án, người đang quản lý giấy tờ về quyền sử dụng đất phải nộp giấy tờ đó cho cơ quan thi hành án dân sự...
 

>>chi tiết
Quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án được quy định như thế nào Quyền sử dụng đất được kê biên, bán đấu giá để thi hành án được quy định như thế nào
 
Chấp hành viên chỉ kê biên quyền sử dụng đất của người phải thi hành án thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai...
     
>>chi tiết
Trường hợp nào cưỡng chế khai thác tài sản chấm dứt Trường hợp nào cưỡng chế khai thác tài sản chấm dứt
 
Chấp hành viên ra quyết định chấm dứt việc cưỡng chế khai thác tài sản trong các trường hợp: việc khai thác tài sản không hiệu quả hoặc cản trở đến việc thi hành án...
     
>>chi tiết
Hình thức cưỡng chế khai thác tài sản của người phải thi hành án Hình thức cưỡng chế khai thác tài sản của người phải thi hành án
 
Tài sản mà người phải thi hành án đang trực tiếp khai thác hoặc cho người khác khai thác thì người đang khai thác được tiếp tục khai thác. Trường hợp tài sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất mà chưa khai thác...
     
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan