Tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp

Tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp
 
Hình thức sở hữu trong doanh nghiệp cũng như cơ cấu vốn đôi khi cần được hoán đổi để có được một hệ thống cơ cấu sở hữu ổn định cho doanh nghiệp trong từng thời điểm nhất định. Hình thức sở hữu đa dạng thì hệ thống quản lý cũng phải đa dạng để phù hợp.

 
Tái cấu trúc sở hữu doanh nghiệp là sự phân định các hình thái cấu trúc của doanh nghiệp trên cơ sở cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp, từ đó hoạch định lại phương pháp quản lý của doanh nghiệp và các đơn vị thành viên cho phù hợp. Các hình thức sở hữu doanh nghiệp bao gồm: 
 
1. Hình thức cấu trúc sở hữu toàn diện 100% vốn chủ sở hữu, không có sự phân định;
2. Hình thức sở hữu toàn diện có phân định;
3. Hình thức sở hữu liên kết có hình thành pháp nhân;
4. Hình thức sở hữu liên kết không hình thành pháp nhân;
5. Hình thức sở hữu không liên kết.
 
Với mỗi hình thức sở hữu nêu trên, doanh nghiệp sẽ cần phải có các phương thức quản trị riêng tương ứng. Để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và đạt được mục tiêu lợi nhuận, điều cốt yếu nhất là phải xác định được cơ cấu sở hữu của doanh nghiệp, từ đó hoạch định hệ thống quản lý phù hợp với từng hình thức sở hữu nhất định.
Cơ cấu vốn sở hữu Cơ cấu vốn sở hữu
 
Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp có thể sử dụng một hay nhiều nguồn vốn. Đó có thể là vốn ngắn hạn hoặc vốn dài hạn, vốn sở hữu hoặc vốn vay.

>>chi tiết
Hoán đổi các hình thức sở hữu Hoán đổi các hình thức sở hữu
 
Hoán đổi các hình thức sở hữu là phân định lại giá trị tài sản mà doanh nghiêp sở hữu từ hình thức sở hữu này sang hình thức sở hữu khác nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng tài chính độc lập cho doanh nghiệp.
 
>>chi tiết
Phân định trách nhiệm trong quản lý vốn sở hữu Phân định trách nhiệm trong quản lý vốn sở hữu

Để nguồn vốn của doanh nghiệp được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả tối ưu, mỗi doanh nghiệp cần phải có quy chế quản lý tài chính nói chung và quy chế quản lý nguồn vốn nói riêng. Trong đó phải quy định...
 
>>chi tiết
Các hình thức huy động vốn Các hình thức huy động vốn

Tất cả các hoạt động kinh doanh dù với bất kỳ quy mô nào cũng cần phải có lượng vốn nhất định, nó là tiền đề cho sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp.

>>chi tiết
Đối ứng vốn và dự án đầu tư Đối ứng vốn và dự án đầu tư

Đối ứng vốn là việc cân đối nguồn vốn tự có tương ứng với nguồn vốn vay nhằm đảm bảo một tỷ lệ nhất định theo quy định của pháp luật đối với từng loại dự án đầu tư.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan