Những quy định chung của pháp luật về tố tụng hành chính - Hỏi và đáp

Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc chuyển giao tài liệu, giấy tờ của vụ án hành chính ? Thời hạn chuyển giao là bao lâu ? Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc chuyển giao tài liệu, giấy tờ của vụ án hành chính ? Thời hạn chuyển giao là bao lâu ?
Theo quy định tại Điều 26 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì Tòa án có trách nhiệm chuyển giao tài liệu, giấy tờ của vụ án hành chính. Cụ thể:  Toà án có trách nhiệm chuyển giao...
 
>>chi tiết
Cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tố tụng hành chính ? Cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tố tụng hành chính ?
Nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ án hành chính kịp thời, đúng pháp luật, Điều 25 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định Viện kiểm sát nhân dân sẽ ...
 
>>chi tiết
Quy định pháp luật về việc thực hiện chế độ hai cấp xét xử trong tố tụng hành chính ? Quy định pháp luật về việc thực hiện chế độ hai cấp xét xử trong tố tụng hành chính ?
Việc thực hiện chế độ hai cấp xét xử trong tố tụng hành chính nhằm góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, xử lý công minh, không để lọt tội phạm hoặc...
 
>>chi tiết
Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính có trách nhiệm gì trong quá trình tiến hành tố tụng ? Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính có trách nhiệm gì trong quá trình tiến hành tố tụng ?
Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính được quy định cụ thể tại Điều 22 Luật Tố tụng hành chính năm 2015  Cơ quan tiến hành tố tụng...
 
>>chi tiết
Quy định bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng hành chính ? Quy định bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng hành chính ?
Việc ban hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thay thế Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính nhằm bảo đảm tính đồng bộ và thống nhất của hệ thống ...
 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về việc giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính ? Quy định của pháp luật về việc giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính ?
Theo Điều 7 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, việc giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính được quy định như sau: Người khởi kiện, người có quyền lợi...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan