Người tham gia tố tụng hành chính, quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng hành chính - Hỏi và đáp

Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch ? Thủ tục từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định, người phiên dịch ?
Theo quy định tại Điều 65 Luật Tố tụng hành chính 2015  thì:  Trước khi mở phiên toà, việc từ chối giám định, phiên dịch hoặc đề nghị thay đổi người giám định...
 
>>chi tiết
Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch được pháp luật quy định như thế nào ? Quyền, nghĩa vụ của người phiên dịch được pháp luật quy định như thế nào ?
Theo quy định tại Điều 64  Luật Tố tụng hành chính 2015 thì người phiên dịch có các quyền, nghĩa vụ sau đây: Phải có mặt theo giấy triệu tập của Toà án, phải phiên dịch...
 
>>chi tiết
Người giám định có những quyền, nghĩa vụ gì ? Người giám định có những quyền, nghĩa vụ gì ?
Người giám định là người có kiến thức, kinh nghiệm cần thiết theo quy định của pháp luật về lĩnh vực có đối tượng cần giám định được các bên đương sự thoả...
 
>>chi tiết
Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng được pháp luật quy định như thế nào ? Quyền, nghĩa vụ của người làm chứng được pháp luật quy định như thế nào ?
Người làm chứng là người biết các tình tiết có liên quan đến nội dung vụ án được Toà án triệu tập tham gia tố tụng. Người mất năng lực hành vi dân sự không thể...
 
>>chi tiết
Người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự có quyền, nghĩa vụ gì ? Người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự có quyền, nghĩa vụ gì ?
Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính 2015 thì người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người được đương sự nhờ và được Toà án chấp nhận...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định về người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính như thế nào ? Pháp luật quy định về người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính như thế nào ?
Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định người đại diện trong tố tụng hành chính bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện theo...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính ? Pháp luật quy định như thế nào về việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính ?
Trường hợp người khởi kiện là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó được thừa kế thì người thừa kế được tham gia tố tụng. Trường hợp người khởi kiện ...
 
>>chi tiết
Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì có những quyền và nghĩa vụ gì ? Theo quy định của Luật Tố tụng hành chính, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì có những quyền và nghĩa vụ gì ?
Theo quy định tại Điều 58 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể có yêu cầu độc lập, tham gia tố tụng với bên khởi kiện hoặc...
 
>>chi tiết
Quyền, nghĩa vụ của người bị kiện được pháp luật quy định như thế nào ? Quyền, nghĩa vụ của người bị kiện được pháp luật quy định như thế nào ?
Theo quy định tại Điều 57 Luật Tố tụng hành chính 2015  thì ngoài các quyền, nghĩa vụ của đương sự quy định tại Điều 49 của Luật này, người bị kiện còn có quyền...
 
>>chi tiết
Theo quy định của pháp luật người khởi kiện có những quyền, nghĩa vụ gì ? Theo quy định của pháp luật người khởi kiện có những quyền, nghĩa vụ gì ?
Theo quy định tại Điều 56 Luật Tố tụng hành chính 2015 thì ngoài những quyền, nghĩa vụ quy định tại Điều 49, người khởi kiện còn có quyền rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu...
 
>>chi tiết
Xin cho hỏi quyền, nghĩa vụ của đương sự được pháp luật quy định như thế nào ? Xin cho hỏi quyền, nghĩa vụ của đương sự được pháp luật quy định như thế nào ?
Điều 55 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định đương sự có các quyền và nghĩa vụ sau: Cung cấp tài liệu, chứng cứ để chứng minh và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định về năng lực pháp luật tố tụng hành chính và năng lực hành vi hành chính của đương sự như thế nào ? Pháp luật quy định về năng lực pháp luật tố tụng hành chính và năng lực hành vi hành chính của đương sự như thế nào ?
Năng lực pháp luật tố tụng hành chính là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng hành chính do pháp luật quy định. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có năng lực pháp...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan