Khởi kiện, thụ lý vụ án hành chính - Hỏi và đáp

Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Điều 129 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
>>chi tiết
Quyền, nghĩa vụ của người được thông báo Quyền, nghĩa vụ của người được thông báo
Điều 128 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định  về quyền, nghĩa vụ của người được thông báo.
>>chi tiết
Thông báo về việc thụ lý vụ án Thông báo về việc thụ lý vụ án
Điều 126 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về việc thông báo về việc thụ lý vụ án.
>>chi tiết
Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án
Điều 112 Luật Tố tụng hành chính quy dịnh về việc phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.
>>chi tiết
Thụ lý vụ án Thụ lý vụ án
Điều 125  Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về việc thụ lý vụ án.
>>chi tiết
Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện Khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện
Điều 124  Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về việc khiếu nại, kiến nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện.
>>chi tiết
Trả lại đơn khởi kiện Trả lại đơn khởi kiện
Điều 123  Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về việc trả lại đơn khởi kiện.
>>chi tiết
Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện
Điều 122  Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về têu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện.
>>chi tiết
Nhận và xem xét đơn khởi kiện Nhận và xem xét đơn khởi kiện
Điều 121  Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về việc nhận và xem xét đơn khởi kiện.
>>chi tiết
Gửi đơn khởi kiện đến Toà án Gửi đơn khởi kiện đến Toà án
Điều 119  Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về việc gửi đơn khởi kiện đến Toà án.
>>chi tiết
Thời hiệu khởi kiện Thời hiệu khởi kiện
Điều 116 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện.
>>chi tiết
Quyền khởi kiện vụ án hành chính Quyền khởi kiện vụ án hành chính
Điều 115  Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về quyền khởi kiện vụ án hành chính.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan