Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp - Hỏi và đáp

tiền thưởng cho người lao động có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không tiền thưởng cho người lao động có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không
Các khoản tiền thưởng cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau:.
>>chi tiết
Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS có bao gồm thu nhập từ DV môi giới BĐS không Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS có bao gồm thu nhập từ DV môi giới BĐS không
Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không bao gồm thu nhập từ dịch vụ môi giới bất động sản. Trường hợp trong kỳ tính thuế năm 2010.
>>chi tiết
Trường hợp công ty chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động Trường hợp công ty chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động
Trường hợp Công ty có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định...
 
>>chi tiết
Xác định giá trị nhà và QSD đất để hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao Xác định giá trị nhà và QSD đất để hạch toán tài sản cố định và trích khấu hao
Trường hợp có mua nhà, đất để làm tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty phải tự xác định giá trị quyền sử dụng đất hoặc thuê các công ty có chức năng định giá để thẩm định giá đất.
>>chi tiết
Chi phí đi lại cho người LĐ có được tính vào phí được trừ khi tính thuế TNDN Chi phí đi lại cho người LĐ có được tính vào phí được trừ khi tính thuế TNDN
Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí...
 
>>chi tiết
Cơ sở sáp nhập chia tách giải thể có phải quyết toán thuế không Cơ sở sáp nhập chia tách giải thể có phải quyết toán thuế không
Trường hợp cơ sở sáp nhập, chia tách, giải thể vẫn phải quyết toán thuế với cơ quan thuế và phải gởi báo cáo quyết toán thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định.
>>chi tiết
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn từ năm 2004 – 2006, Cục Thuế TP căn cứ các Công văn số 11924/TC/CS...
 
>>chi tiết
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định được quy định như thế nào
Nội dung của phương pháp khấu hao đường thẳng; phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh; phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm...
 
>>chi tiết
Tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt Tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt
Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình.
>>chi tiết
Việc thuê người làm của chủ doanh nghiệp có được đưa vào chi phí hợp lý không Việc thuê người làm của chủ doanh nghiệp có được đưa vào chi phí hợp lý không
Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật đứng tên trong đăng ký kinh doanh (Giám đốc doanh nghiệp) Việc thuê người nhà...
 
>>chi tiết
Tài sản cố định góp vốn có được trích khấu hao không ? Tài sản cố định góp vốn có được trích khấu hao không ?
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi số 14/2008/QH 12 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tài sản cố định được trích khấu hao cần đảm bảo các quy định...
 
>>chi tiết
Khi mua TSCĐ đơn vị có phải lên cơ quan thuế đăng ký trích khấu hao tài sản TSCĐ Khi mua TSCĐ đơn vị có phải lên cơ quan thuế đăng ký trích khấu hao tài sản TSCĐ
Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao.
>>chi tiết
Quy định về ủy thác, nhận ủy thác Quy định về ủy thác, nhận ủy thác
Ủy thác chỉ được quy định trong trường hợp xuất, nhập khẩu. Trường hợp mua bán trong nước không quy định uỷ thác mà chỉ ký hợp đồng đại lý...
 
>>chi tiết
Chi phí trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý không Chi phí trên 100 nghìn đồng không có hóa đơn có được tính vào chi phí hợp lý không
Tất cả mọi tổ chức, cá nhân khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ phải lập, giao hoá đơn cho khách hàng theo quy định. Trường hợp bán lẻ hàng hoá.
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan