Nghĩa vụ tài chính trong quá trình sử dụng, chuyển nhượng bất động sản - Hỏi và đáp

Cách tính tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất Cách tính tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, trong trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất sẽ được tính trên cơ sở diện tích đất ...
    
>>chi tiết
Lệ phí chứng thực hợp đồng về bất động sản được tính như thế nào? Lệ phí chứng thực hợp đồng về bất động sản được tính như thế nào?
Theo quy định tại mục 1 Phần A và Phụ lục 1 Thông tư 93/2001/TTLT-BTC-BTP, mức lệ phí chứng thực hợp đồng về bất động sản tại Ủy ban nhân dân cấp xã và Ủy ban nhân dân cấp huyện được...
    
>>chi tiết
Lệ phí công chứng hợp đồng về bất động sản được tính như thế nào? Lệ phí công chứng hợp đồng về bất động sản được tính như thế nào?
Theo quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư liên tịch 91/2008/TTLT-BTC-BTP, lệ phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, thuê, thế chấp, cầm cố bất động sản được xác định theo...
>>chi tiết
Khi được gia hạn thời gian sử dụng đất, có phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nữa không? Khi được gia hạn thời gian sử dụng đất, có phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nữa không?
Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất khi gia hạn thời hạn sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời hạn gia hạn, trừ một số trường hợp...
    
>>chi tiết
Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có phải nộp tiền sử dụng đất khi được gia hạn thời hạn sử dụng đất? Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có phải nộp tiền sử dụng đất khi được gia hạn thời hạn sử dụng đất?
Theo quy định của pháp luât, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài khi được gia hạn thời hạn sử dụng đất sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất, mà phải nộp tiền thuê đất cho thời gian gia hạn...
    
>>chi tiết
Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ được xác định như thế nào? Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ được xác định như thế nào?
Theo quy định tại điểm 10 Mục I Thông tư 02/2007/TT-BTC, việc xác định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ được quy định như sau: ...
    
>>chi tiết
Tổ chức kinh tế có 100% vốn nước ngoài có phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất không? Tổ chức kinh tế có 100% vốn nước ngoài có phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất không?
Tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài chuyển thành tổ chức kinh tế có 100% vốn nước ngoài thì tổ chức sẽ phải chuyển sang hình thức Nhà nước cho thuê đất...
    
>>chi tiết
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác được tính như thế nào? Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác được tính như thế nào?
Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 88/2009/NĐ-CP, trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  ...
    
>>chi tiết
Trường hợp chậm nộp lệ phí trước bạ sẽ bị xử lý như thế nào? Trường hợp chậm nộp lệ phí trước bạ sẽ bị xử lý như thế nào?
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 176/1999/NĐ-CP, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 10 Nghị định 106/2003/NĐ-CP, điểm a khoản 3 mục 2 Thông tư 06/2004/TT-BTC, khi thực hiện  ...
    
>>chi tiết
Sự khác biệt về mức phí trong các trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ Sự khác biệt về mức phí trong các trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 176/1999/NĐ-CP  (được sử đổi bổ sung theo Nghị định 80/2008/NĐ-CP) và Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư  ...
    
>>chi tiết
Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ trong trường hợp mua nhà được tính như thế nào? Giá trị nhà tính lệ phí trước bạ trong trường hợp mua nhà được tính như thế nào?
Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị định 176/1999/NĐ-CP , khoản 2 mục I Phần II Thông tư 95/2005/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 02/2007/TT-BTC), trong trường hợp...
    
>>chi tiết
Giá trị đất tính lệ phí trước bạ trong trường hợp cá nhân quyền sử dụng đất được tính như thế nào? Giá trị đất tính lệ phí trước bạ trong trường hợp cá nhân quyền sử dụng đất được tính như thế nào?
Theo quy định tại điểm 7 Mục I Thông tư 02/2007/TT-BTC, đối với đất nhận chuyển nhượng của các tổ chức, cá nhân (không phân biệt tổ chức, cá nhân kinh doanh hay không kinh doanh), giá tính ...
    
>>chi tiết
Có được ghi nợ lệ phí trước bạ khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở? Có được ghi nợ lệ phí trước bạ khi làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở?
Theo quy định tại mục IV Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTC, hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở mà chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền lệ phí  ...
>>chi tiết
Việc góp vốn và nhận lại tài sản góp vốn có phải chịu lệ phí trước bạ? Việc góp vốn và nhận lại tài sản góp vốn có phải chịu lệ phí trước bạ?
Theo quy định tại điểm 10.a mục III Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTC, tài sản hoặc tổ chức đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo ...
    
>>chi tiết
Có phải nộp lệ phí trước bạ khi cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập công ty? Có phải nộp lệ phí trước bạ khi cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập công ty?
 Theo quy định tại điểm 10.a mục III Phần I Thông tư 95/2005/TT-BTC, tài sản của cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo ...
    
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5 6 7  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan