Đăng ký thường trú - Hỏi và đáp

Trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú? Trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú?
Xóa đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 22 Luật cư trú thực chất là xóa tên trong sổ hộ khẩu đối với một số trường hợp, cụ thể là người...
 
 
>>chi tiết
Trình tự, thủ tục xóa đăng ký thường trú thực hiện như thế nào? Trình tự, thủ tục xóa đăng ký thường trú thực hiện như thế nào?
Điều 11 Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định về thủ tục xóa đăng ký thường trú như sau...
 
>>chi tiết
Việc đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp được quy định như thế nào? Việc đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp được quy định như thế nào?
Điều 23 Luật cư trú quy định việc thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp như sau...
 
>>chi tiết
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú? Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú?
Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 52/2010/TT-BCA, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú...
 
>>chi tiết
Thẩm quyền, trình tự, thủ tục hủy bỏ đăng ký thường trú thực hiện như thế nào Thẩm quyền, trình tự, thủ tục hủy bỏ đăng ký thường trú thực hiện như thế nào
Điều 14 Thông tư số 52/2010/TT-BCA quy định Thẩm quyền, trình tự, thủ tục hủy bỏ đăng ký thường trú như sau:1. Trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền ...
 
>>chi tiết
Việc đăng ký thường trú, tạm trú bị hủy bỏ trong những trường hợp nào Việc đăng ký thường trú, tạm trú bị hủy bỏ trong những trường hợp nào
Điều 37 Luật cư trú quy định việc hủy bỏ đăng ký thường trú, tạm trú trái pháp luật để áp dụng trong những trường hợp đăng ký thường trú, tạm trú không đúng quy định của Luật cư trú...
 
>>chi tiết
Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện như thế nào Thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu thực hiện như thế nào
Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 52/2010/TT-BCA, thời hạn điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ thực hiện như sau:1. Đối với công dân:a) Trong thời hạn 30 ngày 
>>chi tiết
Sổ hộ khẩu được cấp cho những đối tượng nào? Sổ hộ khẩu được cấp cho những đối tượng nào?
Theo quy định tại Điều 24 Luật cư trú, sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân...
 
>>chi tiết
Những trường hợp nào được điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Những trường hợp nào được điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Điều 29 của Luật Cư trú thì những trường hợp sau đây được điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu: 1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ.Người đến...
>>chi tiết
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu? Thủ tục, hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu thực hiện như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu? Thủ tục, hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu thực hiện như thế nào?
Thẩm quyền, thủ tục, hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định cụ thể như sau...
 
>>chi tiết
Những trương hợp nào không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu? Những trương hợp nào không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu?
Theo quy định tại khoản 6 Điều 28 Luật cư trú thì trong một số trường hợp, tuy công dân chuyển hẳn đi nơi khác nhưng việc chuyển đi này công dân...
 
>>chi tiết
Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong những trường hợp nào? Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong những trường hợp nào?
Giấy chuyển hộ khẩu là một trong những loại tài liệu phải có trong hồ sơ đăng ký thường trú được cấp cho công dân trong một số trường hợp...
 
>>chi tiết
Khi đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, đối với trường hợp trước đây đã đăng ký... Khi đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, đối với trường hợp trước đây đã đăng ký...
Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 52/2010/TT-BCA, đối với trường hợp trước đây đã đăng ký  thường trú tại thành phố...
 
>>chi tiết
Khi đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, đối với trường hợp được điều động, tuyển dụng... Khi đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương, đối với trường hợp được điều động, tuyển dụng...
Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 52/2010/TT-BCA, đối với trường hợp được điều động tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan...
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan