Doanh nghiệp và các vấn đề liên quan đến tài sản, cơ cấu tổ chức và quyền hạn của các thành viên trong công ty - Hỏi và đáp

Công ty mẹ bảo lãnh cho công ty con vay vốn ngân hàng Công ty mẹ bảo lãnh cho công ty con vay vốn ngân hàng

Công ty mẹ có thể phát hành thư bảo lãnh có tài sản bảo đảm cho phía Ngân hàng để làm bảo đảm cho khoản vay của công ty con. Về vấn đề bạn hỏi giá trị pháp lý... 
 
>>chi tiết
Sửa đổi Điều lệ về việc quy định thêm chức danh quản lý là Phó Chủ tịch HĐQT Sửa đổi Điều lệ về việc quy định thêm chức danh quản lý là Phó Chủ tịch HĐQT
Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm...
>>chi tiết
Công ty TNHH 1 thành viên có phải bổ nhiệm kiểm soát viên của công ty hay không? Tiêu chuẩn nào để bổ nhiệm kiểm soát viên? Công ty TNHH 1 thành viên có phải bổ nhiệm kiểm soát viên của công ty hay không? Tiêu chuẩn nào để bổ nhiệm kiểm soát viên?Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm... >>chi tiết
Thủ tục huy động thêm vốn góp từ người ngoài vào công ty Thủ tục huy động thêm vốn góp từ người ngoài vào công tyTrường hợp ông, bà đang là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên, nếu huy động thêm vốn góp từ người khác vào công ty thì ông, bà cần lập hồ sơ chuyển... >>chi tiết
Có thể làm chung một bộ hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty không? Có thể làm chung một bộ hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật của công ty không?Anh chị cho tôi hỏi: tôi đang làm hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập và người đại diện... >>chi tiết
Chuyển đổi loại hình công ty cổ phần 3 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên cần những thủ tục gì? Chuyển đổi loại hình công ty cổ phần 3 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên cần những thủ tục gì?
Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH...
 
>>chi tiết
Thủ tục thay đổi tỷ lệ góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên Thủ tục thay đổi tỷ lệ góp vốn trong công ty TNHH hai thành viên
 
Điều 44  Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính Phủ quy định đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên...
>>chi tiết
Trường hợp nào cổ đông có quyền dự họp? Trường hợp nào cổ đông có quyền dự họp?Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông... >>chi tiết
Bán phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên? Bán phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên?Khoản 2 Điều 45 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định... >>chi tiết
Cổ đông công ty cổ phần không góp đủ vốn theo cam kết thì giải quyết như thế nào? Cổ đông công ty cổ phần không góp đủ vốn theo cam kết thì giải quyết như thế nào?

Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cụ thể về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp....
 
>>chi tiết
Cán bộ công nhân viên nhà nước có được tham gia góp vốn vào công ty hay không? Cán bộ công nhân viên nhà nước có được tham gia góp vốn vào công ty hay không?Khoản 2, Khoản 3 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định.... >>chi tiết
Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền gì? Chủ tịch Hội đồng thành viên có quyền gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên, cụ thể....

>>chi tiết
Tôi đang làm giám đốc công ty TNHH vậy có được làm Giám đốc Công ty cổ phần hay không? Tôi đang làm giám đốc công ty TNHH vậy có được làm Giám đốc Công ty cổ phần hay không?

Giám đốc công ty cổ phần có thể đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp khác.
 
>>chi tiết
Luật Doanh nghiệp quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như thế nào? Luật Doanh nghiệp quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như thế nào?

Điều 119 Luật doanh nghiệp quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như sau:...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan