Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm - hỏi và đáp

Thông báo về việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Thông báo về việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm

Viện kiểm sát ra quyết định kháng nghị phải gửi ngay quyết định kháng nghị cho đương sự có liên quan đên kháng nghị...
>>chi tiết
Người có quyền kháng cáo bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm Người có quyền kháng cáo bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm

Đương sự, người đại diện của đương sự, cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm...
>>chi tiết
Thời hạn gửi bản án, quyết định phúc thẩm Thời hạn gửi bản án, quyết định phúc thẩm
 
Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Toà án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Toà án đã xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát cùng cấp ...
>>chi tiết
Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị Thủ tục phúc thẩm đối với quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị
 
 Khi phúc thẩm đối với quyết định của Toà án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng phúc thẩm không phải mở phiên toà, không phải triệu tập các đương sự, trừ trường hợp cần phải ...
>>chi tiết
Nội dung của bản án phúc thẩm Nội dung của bản án phúc thẩm
 
 Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm nhân danh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản án phúc thẩm gồm có: Phần mở đầu; Phần nội dung vụ án, kháng cáo, kháng nghị ...
>>chi tiết
Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
 
 Hội đồng xét xử phúc thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án nếu trong quá trình giải quyết vụa án tại Tòa án cấp sơ thẩm, vụ án thuộc một trong các trường hợp: Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã ...
>>chi tiết
Các trường hợp hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án Các trường hợp hủy bản án sơ thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án
 
Hội đồng xét xử phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án trong các trường hợp sau đây ...
>>chi tiết
Trường hợp hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm Trường hợp hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm
 
 
Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm nếu Toà án cấp sơ thẩm quyết định không đúng pháp luật trong các trường hợp sau đây ...
 
>>chi tiết
Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm Thẩm quyền của Hội đồng xét xử phúc thẩm
 
 Hội đồng xét xử phúc thẩm có các quyền sau đây: Giữ nguyên bản án sơ thẩm; Sửa bản án sơ thẩm; huỷ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Toà án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án ...
>>chi tiết
Trình tự trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm Trình tự trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm
 
Trong trường hợp có đương sự vẫn giữ kháng cáo hoặc Viện kiểm sát vẫn giữ kháng nghị và các đương sự không thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án thì Hội đồng xét xử phúc thẩm ...
>>chi tiết
Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm
 
Tại phiên toà phúc thẩm, nếu các đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án và thoả thuận của họ là tự nguyện, không trái pháp luật hoặc đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ...
>>chi tiết
Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm

Trước khi mở phiên toà hoặc tại phiên toà phúc thẩm nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không và tuỳ từng trường hợp mà giải quyết như sau ...
>>chi tiết
Xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm Xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm

Sau khi kết thúc thủ tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm thì một thành viên của Hội đồng xét xử phúc thẩm công bố nội dung vụ án, quyết định của bản án sơ thẩm và nội dung kháng cáo, kháng nghị ...
>>chi tiết
Hoãn phiên tòa phúc thẩm Hoãn phiên tòa phúc thẩm
 
 Trường hợp Kiểm sát viên phải tham gia phiên toà vắng mặt thì phải hoãn phiên toà. Người kháng cáo vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên toà Người kháng cáo đã được ...
>>chi tiết
Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm Những người tham gia phiên tòa phúc thẩm
 
Người kháng cáo, đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đến việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải được triệu tập tham gia...
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan