Thủ tục giải quyết việc dân sự - Hỏi và đáp

Những việc dân sự liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Những việc dân sự liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án
 
Theo quy định tại Điều 340 Bộ luật tố tụng dân sự, những việc dân sự liên quan đến hoạt động Trọng tài thương mại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án gồm...
>>chi tiết
Quy định về quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu Quy định về quyết định tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu
 
Toà án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu. Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định...
>>chi tiết
Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu là ba mươi ngày, kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu; hết thời hạn đó, Tòa án phải ra quyết định...
>>chi tiết
Quy định về đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu Quy định về đơn yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

Công chứng viên đã thực hiện việc công chứng, người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền...
>>chi tiết
Quy định về thời hạn ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết Quy định về thời hạn ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Tòa án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày thụ lý đơn...
>>chi tiết
Quy định về đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết Quy định về đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết

Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định...
>>chi tiết
Quy định về quyết định tuyên bố một người là đã chết Quy định về quyết định tuyên bố một người là đã chết

Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết. Tòa án có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết...
>>chi tiết
Nội dung Đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết Nội dung Đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết

Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người là đã chết theo quy định của Bộ luật dân sự...
>>chi tiết
Quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một  người mất tích Quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu...
>>chi tiết
Xử lý tình huống khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin xác thực là người đó còn sống Xử lý tình huống khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin xác thực là người đó còn sống

Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án ra quyết định...
>>chi tiết
Quy định về quyết định tuyên bố một người mất tích Quy định về quyết định tuyên bố một người mất tích

Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn công bố thông báo, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích...
>>chi tiết
Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích Thời hạn xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích, Toà án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích...
>>chi tiết
Quy định về yêu cầu tuyên bố một người mất tích Quy định về yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích theo quy định của Bộ luật dân sự...
>>chi tiết
Hiệu lực của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú Hiệu lực của quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Quyết định thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 326 của Bộ luật tố tụng dân sự đương nhiên hết hiệu lực trong trường hợp...
 
>>chi tiết
Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú Công bố thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú

Thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú phải được đăng trên báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp và phát sóng trên Đài phát thanh hoặc...
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan