Các quy định về nghĩa vụ dân sự - Hỏi và đáp

Quy định đăng ký giao dịch đảm bảo Quy định đăng ký giao dịch đảm bảo
 
Giao dịch đảm bảo là giao dịch dân sự do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định về việc thực hiện biện pháp bảo đảm được quy định tại khoản 1 điều 318 Bộ Luật dân sự
>>chi tiết
Tiền, giấy tờ có giá trị có thể dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Tiền, giấy tờ có giá trị có thể dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Theo Điều 321 Bộ Luật dân sự quy định: Tiền, trái phiếu, cổ phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
>>chi tiết
Quy định của Bộ Luật dân sự về vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Quy định của Bộ Luật dân sự về vật bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
 
Vật dùng để thực hiện bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự là vật hiện có hoặc được hình thành trong tương lai. Vật hình thành trong tương lai là động sản, bất động sản thuộc sở hữu của bên bảo đảm...
>>chi tiết
Quy định phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Quy định phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
 
Nghĩa vụ dân sự có thể được bảo đảm một phần hoặc toàn bộ theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định phạm vi bảo đảm...
>>chi tiết
Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sựĐiều 318 Bộ Luật dân sự quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự... >>chi tiết
Quy định về chuyển giao nghĩa vụ dân sự Quy định về chuyển giao nghĩa vụ dân sự
 
Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ dân sự cho người thế nghĩa vụ dân sự nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liến với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật...
>>chi tiết
Bên có nghĩa vụ và quyền từ chối đối với người thế quyền Bên có nghĩa vụ và quyền từ chối đối với người thế quyền
 
Điều 314 Bộ Luật dân sự quy định: Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không được thông báo về việc chuyển giao quyền yêu cầu hoặc người thế quyền không chứng minh về tính xác thực của việc giao quyền yêu cầu...
>>chi tiết
Cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ khi chuyển giao quyền yêu cầu Cung cấp thông tin và chuyển giao giấy tờ khi chuyển giao quyền yêu cầu
 
Người chuyển giao quyền yêu cầu phải cung cấp thông tin cần thiết chuyển giao giấy tờ có liên quan đến người thế quyền. Tuy nhiên nều người chuyển giao quyền yêu cầu vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin...
>>chi tiết
Hình thức thực hiện chuyển giao quyền yêu cầu Hình thức thực hiện chuyển giao quyền yêu cầuViệc chuyển giao quyền yêu cầu được thể hiện bằng văn bản hoặc bằng lời nói >>chi tiết
Thực hiện chuyển giao quyền yêu cầu Thực hiện chuyển giao quyền yêu cầu
 
Điều 309 quy định Bộ Luật dân sự: Bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ dân sự có thể chuyển giao quyền yêu cầu đó cho người thế quyền theo thỏa thuận...
>>chi tiết
Quy định lỗi trong trách nhiệm dân sự Quy định lỗi trong trách nhiệm dân sự
 
Theo Điều 308 Bộ Luật dân sự quy định: Người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự thì phải chịu trách nhiệm dân sự khi không có lỗi có ý hoặc có lỗi vô ý...
>>chi tiết
Quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại Quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại
 
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần...
>>chi tiết
Trách nhiệm khi không thực hiện nghĩa vụ phải thực hiện Trách nhiệm khi không thực hiện nghĩa vụ phải thực hiện
 
Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện một công việc mà mình phải thực hiện thì bên có quyền có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hoặc tự mình thực hiện hoặc giao cho người khác thực hiện công việc...
>>chi tiết
Người có nghĩa vụ giao vật nhưng không thực hiện nghĩa vụ Người có nghĩa vụ giao vật nhưng không thực hiện nghĩa vụ
 
Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ giao vật đặc định thì người có quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó, nếu vật đó không có hoặc bị hư hỏng thì phải thanh toán giá trị của vật...
>>chi tiết
Trách nhiệm của người có nghĩa vụ giao vật nhưng không thực hiện Trách nhiệm của người có nghĩa vụ giao vật nhưng không thực hiện
 
Khi bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ giao vật đặc định thì người có quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó, nếu vật đó không có hoặc bị hư hỏng...
>>chi tiết
Trang: 1 2 3 4 5  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan