Các quy định chung về pháp luật dân sự - hỏi và đáp

Đại diện là gì? Đại diện là gì?

Đại diện là việc một người nhân danh vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự ...
   
>>chi tiết
Hình phạt bổ sung đối với người được hưởng án treo Hình phạt bổ sung đối với người được hưởng án treo
 
Người được hưởng án treo vẫn có thể phải chịu hình phạt bổ sung, nhưng không phải chịu tất cả các loại hình phạt bổ sung mà chỉ phải chịu một số loại hình phạt bổ sung. Theo quy định ...
 
 
>>chi tiết
Quy định trách nhiệm dân sự của pháp nhân Quy định trách nhiệm dân sự của pháp nhân

Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình  ...
 
 
>>chi tiết
Bộ luật dân sự quy định việc chấm dứt đại diện của cá nhân và pháp nhân Bộ luật dân sự quy định việc chấm dứt đại diện của cá nhân và pháp nhân

Đại diện theo pháp luật của cá nhân chấm dứt trong các trường hợp sau đây: Người được đại diện đã thành niên hoặc năng lực hành vi dân sự đã được khôi phục, người được đại diện chết ...
 
  
>>chi tiết
Hậu quả đối với giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện Hậu quả đối với giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

Đối với giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện đối với phần giao dịch được thực hiện vượt quá  ...
 
  
>>chi tiết
Hậu quả đối với Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện Hậu quả đối với Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

Điều 145 Bộ luật dân sự quy định đối với giao dịch dân sự do người không có quền đại diện xác lập, thực hiện thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện ...
 
 
>>chi tiết
Quy định phạm vi đại diện Quy định phạm vi đại diện

Đối với người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác ...
 
 
>>chi tiết
Bộ luật dân sự quy định về đại diện theo ủy quyền Bộ luật dân sự quy định về đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Về hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định ...
 
  
>>chi tiết
Bộ luật dân sự quy định về đại diện theo pháp luật Bộ luật dân sự quy định về đại diện theo pháp luật

Đại diện theo pháp luật là đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định: Cha, mẹ đối với con chưa thành niên, Người giám hộ đối với người được giám hộ ...
 
>>chi tiết
Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự bị vô hiệu Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự bị vô hiệu

Về hậu quả thì giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu ...


 
>>chi tiết
Bộ luật dân sự quy định thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu Bộ luật dân sự quy định thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

Thời hiệu yêu càu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại các điều từ Điều 130 đến Điều 134 của Bộ luật dân sự là hai năm, kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập ...
 
 
>>chi tiết
Giao dịch dân sự bị coi là vô hiệu từng phần Giao dịch dân sự bị coi là vô hiệu từng phần

Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần của giao dịch vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch ...
 
 
>>chi tiết
Giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức Giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức

Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên ...
 
 
>>chi tiết
Giao dịch dân sự do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi Giao dịch dân sự do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi

Giao dịch dân sự do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì bị vô hiệu. Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm không nhận thức ...
 
   
>>chi tiết
Giao dịch dân sự do bị lừa dối, đe dọa Giao dịch dân sự do bị lừa dối, đe dọa

 
Giao dịch dân sự do bị lừa dối, đe dọa là giao dịch vô hiệu khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa hì có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu ...
 
 
>>chi tiết
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan