Hiệu lực của Hiến pháp và việc sửa đổi Hiến pháp

Hiến pháp năm 2013 ban hành ngày 28/11/2013 quy định về Hiệu lực của Hiến Pháp và việc sửa đối Hiến Pháp như sau: Hiến pháp năm 2013 ban hành ngày 28/11/2013 quy định về Hiệu lực của Hiến Pháp và việc sửa đối Hiến Pháp như sau:Hiến pháp năm 2013 ban hành ngày 28/11/2013 quy định về Hiệu lực của Hiến Pháp và việc sửa đối Hiến Pháp như sau: >>chi tiết
Hiến pháp và Hiệu lực của Hiến pháp Hiến pháp và Hiệu lực của Hiến phápHiến pháp là luật cơ bản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị xử lý... >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan