Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam

Thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Thu hồi Giấy phép thành lập của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoàiGiấy phép thành lập của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài bị thu hồi khi chi nhánh, công ty nước ngoài thuộc một trong các trường hợp: Tự chấm dứt hoạt động tại Việt Nam,  Bị xử phạt vi phạm hành chính... >>chi tiết
Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài tại Việt NamĐiều 37 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2013  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư về thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài...  >>chi tiết
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh, Công ty luật nước ngoàiNghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư quy định thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài... >>chi tiết
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải đăng báo về việc thành lập tổ chức hành nghề tại Việt Nam Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài phải đăng báo về việc thành lập tổ chức hành nghề tại Việt NamĐiều 30 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2013, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư thì trong thời hạn 15 ngày... >>chi tiết
Quy định chấm dứt hoạt động của Chi nhành, công ty luật nước ngoài Quy định chấm dứt hoạt động của Chi nhành, công ty luật nước ngoàiNghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư quy định việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài... >>chi tiết
Thời hạn tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Thời hạn tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh, Công ty luật nước ngoàiĐiều 38 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư quy định Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam có quyền tạm ngưng hoạt động...  >>chi tiết
Cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoài Cấp, gia hạn Giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam cho luật sư nước ngoàiLuật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam phải có hồ sơ cấp Giấy phép hành nghề Luật sư tại Việt Nam gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí... >>chi tiết
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Công ty luật nước ngoài Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Công ty luật nước ngoàiTrong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và lệ phí, Bộ Tư pháp xem xét cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài... >>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của luật sư nước ngoài khi hoạt động tại Việt Nam Quyền và nghĩa vụ của luật sư nước ngoài khi hoạt động tại Việt NamLuật sư nước ngoài hoạt động tại Việt nam có các quyền: Lựa chọn hình thức hành nghề, Chuyển thu nhập từ hoạt động hành nghề ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam... >>chi tiết
Những dịch vụ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện Những dịch vụ tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiệnKhoản 1 Điều 31 của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư thì tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam... >>chi tiết
Phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt Nam Phạm vi hành nghề của luật sư nước ngoài tại Việt NamLuật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được tư vấn pháp luật nước ngoài và pháp luật quốc tế, được thực hiện các dịch vụ pháp lý khác liên quan đến pháp luật nước ngoài... >>chi tiết
Điều kiện luật sư nước ngoài được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam Điều kiện luật sư nước ngoài được cấp Giấy phép hành nghề tại Việt NamĐiều 74 của Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định: Luật sư nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam >>chi tiết
Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt NamChi nhánh, công ty luật nước ngoài có các quyền sau: hực hiện nghĩa vụ pháp lý về các lĩnh vực ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động, Nhận thù lao từ khách hàng... >>chi tiết
Phạm vi hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam Phạm vi hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt NamChi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam... >>chi tiết
Hình thức hành nghề tại Việt Nam của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Hình thức hành nghề tại Việt Nam của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoàiTổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam dưới các hình thức: Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn... >>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan