Khung giá đất tỉnh Trà Vinh

Khung giá đất tỉnh Trà Vinh
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh ...
Bảng giá đất Tỉnh Trà Vinh 05 Năm 2015 - 2019 Bảng giá đất Tỉnh Trà Vinh 05 Năm 2015 - 2019Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 40/2014/QD-UBND... >> Download
Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh năm 2014Bảng giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Trà Vinh năm 2014 ban hành kèm theo Nghị Quyết số 17/2013/NQ-HĐND... >> Download
Huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất ở năm 2013 của Huyện Duyên Hải theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

>> Download
Huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất ở năm 2013 của Huyện Châu Thành theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

>> Download
Huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất ở năm 2013 của Huyện Cầu Ngang theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

>> Download
Huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất ở năm 2013 của Huyện Cầu Kè theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

>> Download
Huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh - Khung giá đất năm 2013

Khung giá đất ở năm 2013 của Huyện Càng Long theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

>> Download
Huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở năm 2013 của Huyện Tiểu Cần theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh


>> Download
Huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở năm 2013 của Huyện Trà Cú theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh


>> Download
Thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh - Khung giá đất năm 2013Khung giá đất ở năm 2013 của thành phố Trà Vinh theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh


>> Download
Khung giá đất thành phố Trà Vinh năm 2012Khung giá đất thành phố Trà Vinh năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh >> Download
Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2012Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2012  >> Download
Khung giá đất huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh năm 2012Khung giá đất huyện Trà Cú năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh >> Download
Khung giá đất huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh năm 2012Khung giá đất huyện Tiểu Cần năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh >> Download
Khung giá đất huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh năm 2012Khung giá đất huyện Duyên Hải năm 2012 Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan