Khung giá đất tỉnh Hậu Giang

Khung giá đất tỉnh Hậu Giang
 
Mẫu văn bản quyết định ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang, giá đất tất cả các quận, huyện trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang ...
Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất trồng cây hàng năm Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất TMDV tại đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất TMDV tại đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất TMDV tại nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất TMDV tại nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất SXKD tại đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất SXKD tại đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất sản xuất kinh doanh tại đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất SXKD tại nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất SXKD tại nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất sản xuất kinh doanh tại nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất rừng sản xuất Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất rừng sản xuất Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất rừng sản xuất Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất ở nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất ở nông thôn Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) Bảng giá đất ở đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019)Bảng giá đất ở đô thị Tỉnh Hậu Giang 5 năm (2015 - 2019) ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Quy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuy định về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND... >> Download
Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND Quyết định số 42/2014/QĐ-UBNDQuyết định số 42/2014/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang... >> Download
Bàng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Hậu Giang Năm 2014Bảng giá đất ở tại nông thôn Tỉnh Hậu Giang Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định Số:39/2013/QĐ-UBND... >> Download
Giá đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản Tỉnh Hậu Giang Năm 2014Giá đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản Tỉnh Hậu Giang Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định Số:39/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hậu Giang Năm 2014Bảng giá đất trồng cây lâu năm Tỉnh Hậu Giang Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định Số:39/2013/QĐ-UBND... >> Download
Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Hậu Giang Năm 2014Bảng giá đất ở tại đô thị Tỉnh Hậu Giang Năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định Số: 39/2013/QĐ-UBND... >> Download
Trang: 1 2 3  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan