Đất đai

Luật cải cách ruộng đất Luật cải cách ruộng đấtMục đích và ý nghĩa của Luật cải cách ruộng đất: Để thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, để giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, Để cải thiện đời sống của nông dân, để đẩy mạnh kháng chiến, củng cố chế độ dân chủ nhân dân, phát triển công cuộc kiến quốc. >>chi tiết
Luật Đất đai Luật Đất đaiLuật đất đai quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Việt Nam. >>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan