Thừa kế và Các quy định của Pháp luật về Thừa kế

Quyền thừa kế Quyền thừa kế
 
Quyền thừa kế là quyền của người để lại di sản và quyền của người nhận di sản. Đối tượng của quyền thừa kế là tài sản thuộc sở hữu của người chết hoặc quyền tài sản mà người chết người sử dụng hợp pháp...
>>chi tiết
Quy định về Thừa kế theo di chúc Quy định về Thừa kế theo di chúc
 
Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người khác còn sống theo quyết định của người đó trước khi chết được thể hiện trong di chúc ...
>>chi tiết
Quy định về thừa kế theo Pháp luật Quy định về thừa kế theo Pháp luật
 
Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định ...
>>chi tiết
Tước quyền thừa kế Tước quyền thừa kế
 
Theo quy định của pháp luật về thừa kế thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật ...
>>chi tiết
Các quy định của Pháp luật về Thừa kế Các quy định của Pháp luật về Thừa kế
 
Pháp luật Việt Nam quy định chung về thừa kế gồm những nội dung sau: Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật ...
>>chi tiết
Quy định thừa kế thế vị Quy định thừa kế thế vị
 
Xét theo nguyên tắc thì không thể có trường hợp hai người chết cùng một thời điểm Nhưng trên thực tế xảy ra có những trường hợp nhiều người chết trong một tai nạn mà không thể xác định được ai chết trước, ai chết sau. 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan