Thủ tục tạm ngừng, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh - Hỏi và đáp

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanhDoanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm >>chi tiết
Quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau... 
>>chi tiết
Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy đinh của pháp luật về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...
 
>>chi tiết
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 60 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau... 
>>chi tiết
Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 61 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh như sau...
 
>>chi tiết
Quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp Quy định về hồ sơ giải thể doanh nghiệp
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền... 
>>chi tiết
Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào Việc giải thể chi nhánh được thực hiện như thế nào

Chi nhánh của doanh nghiệp được giải thể theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền... 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan