Những quy định chung về đăng ký doanh nghiệp - Hỏi và đáp

Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người lập doanh nghiệp Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người lập doanh nghiệpQuyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người lập doanh nghiệp được quy định tại... >>chi tiết
Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên có gì giống và khác nhau Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên có gì giống và khác nhau

Giữa Doanh nghiệp tư nhân và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có gì giống nhau và khác nhau...
>>chi tiết
Công ty TNHH một thành viên có được giảm vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên có được giảm vốn điều lệ
 
Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 về thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH Một thành viên quy đinh...
>>chi tiết
Làm sao để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Làm sao để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây...
>>chi tiết
Quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư Quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư

Theo quy định tại Luật nhà ở 2014...
 
>>chi tiết
Nguyên tắc áp dụng để giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp Nguyên tắc áp dụng để giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Điều 4 Nghị định số 78/2015/ NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nguyên tắc áp dụng để giải quyết  thủ tục đăng ký doanh nghiệp... 
>>chi tiết
Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 4 điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định... 
>>chi tiết
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 3 điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định...
 
>>chi tiết
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Khoản 2, điều 3, nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định...
>>chi tiết
Nội dung khi đăng ký doanh nghiệp Nội dung khi đăng ký doanh nghiệp
Khoản 1 điều 3 nghị định số 78/2015 NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định:
 
>>chi tiết
Đối tượng áp dụng trong Nghị định 78/2015NĐ-CP của Chính phủ Đối tượng áp dụng trong Nghị định 78/2015NĐ-CP của Chính phủ
Điều 2 nghị định số 78/2015NĐ-CP  của Chính phủ về Đăng ký doanh nhiệp quy định áp dụng cho các đối tượng sau...
>>chi tiết
Lĩnh vực điều chỉnh và hiệu lực thi hành của Nghị đinh  78/2015/NĐ-CP Lĩnh vực điều chỉnh và hiệu lực thi hành của Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP
Điều 1 Nghị định số  78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp...
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan