Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp - Hỏi và đáp

Cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp Cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp
Điều 12 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc  ...
>>chi tiết
Nhiệm vụ, quyền hạn,trách nhiệm Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện Nhiệm vụ, quyền hạn,trách nhiệm Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện
Điều 11 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện như sau...
>>chi tiết
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
Điều 10 nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh như sau...
 
>>chi tiết
Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Điều 9 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh như sau...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan