Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp - Hỏi và đáp

Cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp Cơ quan nhà nước trong quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp
Điều 16 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm các cơ quan nhà nước về đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau ...
>>chi tiết
Nhiệm vụ, quyền hạn,trách nhiệm Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện Nhiệm vụ, quyền hạn,trách nhiệm Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện
Điều 15 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện như sau...
>>chi tiết
Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh
Điều 14 nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh như sau...
 
>>chi tiết
Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Điều 13 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh như sau...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan