Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - Hỏi và đáp

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên
Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định...
 
>>chi tiết
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Điều 44 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích được thực hiện như sau...
>>chi tiết
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Điều 43 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau...
>>chi tiết
Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Điều 42 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau...
>>chi tiết
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
Điều 41 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần như sau...
>>chi tiết
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
Điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp như sau...
>>chi tiết
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhânĐiều 39 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau. >>chi tiết
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH
Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH...
>>chi tiết
Thay đổi thành viên hợp danh Thay đổi thành viên hợp danh
Điều 37 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi thành viên hợp danh như sau... 
>>chi tiết
Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp Trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp
Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp được thực hiện như sau...
>>chi tiết
Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Điều 35 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau...
>>chi tiết
Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
Điều 34 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau...
>>chi tiết
Quyền khiếu nại của doanh nghiệp Quyền khiếu nại của doanh nghiệp
Sau thời hạn năm ngày làm việc, kể cả ngày gửi thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp không được đăng ký thay đổi ...
>>chi tiết
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Khi thay đổi nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đằng ký kinh doanh cấp tỉnh ...
>>chi tiết
Thay đổi nội dung doanh nghiệp, đăng ký theo quyết định của Toa án Thay đổi nội dung doanh nghiệp, đăng ký theo quyết định của Toa ánĐiều 46 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của tòa án được thực hiện như sau... >>chi tiết
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan