Thanh toán công trình BT

Thanh toán công trình BT
1. Về thời điểm thanh toán công trình BT:
- Thời điểm thanh toán được xác định khi Công trình BT hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao. 
 
- Cơ quan ký kết hợp đồng dự án BT có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư và các cơ quan nhà nước khác có liên quan tổ chức nghiệm thu dự án công trình BT, đồng thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền việc thanh toán cho công trình BT bằng dự án khác theo đúng quy định.
 
Trong trường hợp thanh toán sớm hơn thời điểm công trình BT hoàn thành bàn giao, Cơ quan ký kết hợp đồng dự án BT và Nhà đầu tư để xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan báo cáo UBND tỉnh cho phép. Khi được UBND tỉnh đồng ý cho thanh toán trước khi công trình BT hoàn thành bàn giao, trên cơ sở đề nghị theo khối lượng hoàn thành được nghiệm thu, Cơ quan ký kết hợp đồng BT và Nhà đầu tư đề xuất phương án thanh toán công trình BT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quyết định thanh toán cho công trình BT.
 
2. Về phương thức thanh toán công trình BT:
 
a) Thanh toán bằng tiền: Cơ quan ký kết Hợp đồng dự án BT tiến hành các thủ tục thanh toán một lần bằng tiền cho Nhà đầu tư sau khi công trình được hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao.
 
b) Thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất giao cho Nhà đầu tư để thực hiện Dự án khác:
 
-Thanh toán khi Công trình BT hoàn thành: Sau khi Công trình BT hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao, UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính giá trị quyền sử dụng đất của Dự án khác trong Hợp đồng dự án để thanh toán cho Nhà đầu tư.
 
- Trong trường hợp xác định giá đất để tính giá trị quyền sử dụng đất của Dự án khác thanh toán cho Nhà đầu tư trước khi Công trình BT hoàn thành thì phải được UBND tỉnh cho phép và thực hiện sau khi giao đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án khác. Nhà đầu tư phải đáp ứng tiến độ Dự án khác theo Hợp đồng dự án BT và có khối lượng hoàn thành đáp ứng điều kiện thanh toán bằng giá trị quyền sử dụng đất của Dự án khác theo quy định của UBND tỉnh. Khi đáp ứng điều kiện trên, Cơ quan ký kết hợp đồng BT và Nhà đầu tư đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh cho phép thanh toán trước khi công trình BT hoàn thành.
 
Sau khi được UBND tỉnh cho phép thanh toán cho Nhà đầu tư bằng dự án khác trước khi công trình BT hoàn thành, Cơ quan ký kết hợp đồng BT và Nhà đầu tư tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành của công trình BT, đề xuất phương án thanh toán gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xác định phương án thanh toán cho Nhà đầu tư, từ đó tổ chức việc xác định giá trị tiền sử dụng đất theo giai đoạn đối với dự án khác, báo cáo UBND tỉnh quyết định thanh toán công trình BT.
 
- Việc quản lý, thanh toán tiền sử dụng đất của Dự án khác do UBND tỉnh quyết định theo quy định của Nhà nước và được ghi rõ trong quyết định xác định giá đất của UBND tỉnh đối với Dự án khác.
 
- Sở Tài chính thực hiện ghi thu Ngân sách tỉnh về tiền sử dụng đất của Dự án khác, đồng thời ghi chi thanh toán cho Dự án Công trình BT tương ứng giá trị công trình được nghiệm thu, bàn giao.
 
c) Trường hợp Cơ quan ký kết Hợp đồng dự án BT thu xếp được quỹ đất để tạo nguồn vốn thanh toán cho Nhà đầu tư xây dựng Công trình BT: Cơ quan ký kết Hợp đồng dự án BT đề xuất tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư xây dựng Công trình BT theo hình thức thanh toán bằng tiền và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án khác theo quy định, đồng thời việc thanh toán chỉ được thực hiện sau khi công trình hoàn thành được nghiệm thu, bàn giao theo hợp đồng dự án.
 
3. Thanh toán lần cuối cùng cho Nhà đầu tư được thực hiện khi có báo cáo quyết toán công trình BT được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư lớn hơn giá trị Hợp đồng dự án BT và giá trị phát sinh ngoài hợp đồng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì Nhà đầu tư phải nộp phần chênh lệnh bằng tiền vào Ngân sách địa phương. Trường hợp giá trị quỹ đất thanh toán cho Nhà đầu tư nhỏ hơn giá trị Hợp đồng dự án BT và giá trị phát sinh ngoài hợp đồng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thì Ngân sách địa phương thanh toán cho Nhà đầu tư phần chênh lệch bằng tiền hoặc bổ sung bằng Dự án khác.
 
 
 
 
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
                           Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 
Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LAR0DF
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan