Xác định khuyết tật, xác nhận khuyết tật người khuyết tật - Hỏi và đáp

Trường hợp nào được đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật ? Trường hợp nào được đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật ?

Theo khoản 1 điều 20 Luật người khuyết tật, việc xác định lại mức độ khuyết tật được thực hiện theo đề nghị của người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật...
 
>>chi tiết
Giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực khi nào ? Giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực khi nào ?
 
Theo khoản 2 điều 19 Luật người khuyết tật, giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký...
 
>>chi tiết
Giấy xác nhận khuyết tật gồm những nội dung gì ? Giấy xác nhận khuyết tật gồm những nội dung gì ?

Theo khoản 1, điều 19 Luật người khuyết tật, giấy xác nhận khuyết tật có các nội dung cơ bản sau đây: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của người khuyết tật...
 
>>chi tiết
Muốn xác định mức độ khuyết tật phải làm thủ tục gì ? Muốn xác định mức độ khuyết tật phải làm thủ tục gì ?

Nơi người khuyết tật cư trú. theo khoản 1, 2, 3, 4 điều 18 Luật người khuyết tật, khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp...
 
>>chi tiết
Việc xác định mức độ khuyết tật được thực hiện theo phương pháp nào ? Việc xác định mức độ khuyết tật được thực hiện theo phương pháp nào ?

Theo khoản 1, điều 17 Luật người khuyết tật, việc xác định mức độ khuyết tật được thực hiện bằng phương pháp quan sát trực tiếp người khuyết tật, thông qua thực hiện...
 
>>chi tiết
Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm gì ? Hội đồng xác định mức độ khuyết tật có trách nhiệm gì ?

Theo khoản 4 điều 16 Luật người khuyết tật, hội đồng xác định mức độ khuyết tật quyết định độc lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong việc xác...
 
>>chi tiết
Việc xác định mức độ khuyết tật thuộc trách nhiệm của cơ quan nào ? Việc xác định mức độ khuyết tật thuộc trách nhiệm của cơ quan nào ?

Theo điều 15 Luật người khuyết tật, việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. trong các trường hợp sau đây thì việc xác định mức độ khuyết tật do ...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan