Những vấn đề chung trong chính sách pháp luật về người khuyết tật - Hỏi và đáp

Cho biết các chính sách tạo việc làm cho người khuyết tật Cho biết các chính sách tạo việc làm cho người khuyết tật Chính sách tạo việc làm cho người khuyết tật... >>chi tiết
Hãy cho biết những quy định ưu tiên đối với người khuyết tật khi tham gia giao thông? Hãy cho biết những quy định ưu tiên đối với người khuyết tật khi tham gia giao thông?Những quy định ưu tiên đối với người khuyết tật khi tham gia giao thông: >>chi tiết
Những chính sách đối với người khuyết tật khi tham gia vào hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông như thế nào? Những chính sách đối với người khuyết tật khi tham gia vào hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông như thế nào?Những chính sách đối với người khuyết tật khi tham gia vào hoạt động công nghệ thông tin và truyền thông: >>chi tiết
Những hành vi bị nghiêm cấm khi đối xử với người khuyết tật? Những hành vi bị nghiêm cấm khi đối xử với người khuyết tật?Những hành vi bị nghiêm cấm khi đối xử với người khuyết tật >>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về chính sách thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật ? Pháp luật quy định như thế nào về chính sách thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật ?

Thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật; chống kỳ thị...
 
>>chi tiết
Thế nào là Quỹ trợ giúp người khuyết tật ? Thế nào là Quỹ trợ giúp người khuyết tật ?

Theo điều 10 luật người khuyết tật, Quỹ trợ giúp người khuyết tật là quỹ xã hội từ thiện nhằm huy động nguồn lực trợ giúp người khuyết tật. Quỹ trợ giúp người khuyết tật được hình thành ...
 
>>chi tiết
Gia đình có trách nhiệm gì đối với người khuyết tật ? Gia đình có trách nhiệm gì đối với người khuyết tật ?

Gia đình có trách nhiệm giáo dục, tạo điều kiện để thành viên gia đình nâng cao nhận thức về vấn đề khuyết tật; thực 16 hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật ...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về chính sách xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật? Pháp luật quy định như thế nào về chính sách xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật?

Xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật là vận động sự quan tâm cũng như đóng góp của toàn xã hội vào việc chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật. Theo điều 6...
 
>>chi tiết
Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật như thế nào? Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật như thế nào?

Theo khoản 2, điều 3 Luật người khuyết tật, người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật như sau,  người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn...
 
>>chi tiết
Khuyết tật gồm những dạng nào? Khuyết tật gồm những dạng nào?

Theo điều 2 nghị định số 28/2012/nđ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật: Khuyết tật gồm những dạng sau...
 
>>chi tiết
Như thế nào được coi là người khuyết tật ? Như thế nào được coi là người khuyết tật ?

Theo khoản 1, điều 2 Luật người khuyết tật, người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện...

>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan