Chính sách văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch dành cho người khuyết tật - Hỏi và đáp

Các cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch có trách nhiệm gì để đảm bảo quyền của người khuyết tật ? Các cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch có trách nhiệm gì để đảm bảo quyền của người khuyết tật ?

Theo điều 38  Luật người khuyết tật, các cơ sở văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch có trách nhiệm sau: Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện trợ giúp và tạo điều...
 
>>chi tiết
Việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người khuyết tật được thực hiện như thế nào ? Việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người khuyết tật được thực hiện như thế nào ?

Theo điều 37  Luật người khuyết tật: hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch của người khuyết tật được lồng ghép vào đời sống văn hóa cộng đồng, được tổ chức...
 
>>chi tiết
Chính sách miễn giảm giá vé, giá dịch vụ đối với người khuyết tật khi họ tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch ? Chính sách miễn giảm giá vé, giá dịch vụ đối với người khuyết tật khi họ tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch ?

Theo khoản 1, 2, 3 điều 11 nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật người khuyết tật: người khuyết tật đặc...
 
>>chi tiết
Nhà nước có chính sách gì đối với hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch đối với người khuyết tật? Nhà nước có chính sách gì đối với hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch đối với người khuyết tật?

Theo điều 36  Luật người khuyết tật, chính sách của nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch đối với người khuyết tật gồm: Nhà nước hỗ...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan