Chính sách tiếp cận nhà chung cư, công trình công cộng, giao thông, công nghệ thông tin và truyền thông dành cho người khuyết tật - Hỏi và đáp

Chính sách của nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông để đảm bảo quyền tiếp cận của người khuyết tật ? Chính sách của nhà nước về công nghệ thông tin và truyền thông để đảm bảo quyền tiếp cận của người khuyết tật ?

Theo điều 43  Luật người khuyết tật, nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ứng dụng...
 
>>chi tiết
Quy định của pháp luật về phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo quyền tiếp cận của người khuyết tật ? Quy định của pháp luật về phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo quyền tiếp cận của người khuyết tật ?

Theo điều 42  Luật người khuyết tật, phương tiện giao thông công cộng phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật; có công cụ hỗ trợ lên, xuống thuận tiện hoặc sự trợ giúp...
 
>>chi tiết
Xe dùng cho người khuyết tật được đăng ký tại đâu ? Xe dùng cho người khuyết tật được đăng ký tại đâu ?

Theo thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của bộ Công an “Quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...
 
>>chi tiết
Xe cơ giới dùng cho người khuyết tật phải đảm bảo những điều kiện gì ? Xe cơ giới dùng cho người khuyết tật phải đảm bảo những điều kiện gì ?

Theo mục II thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA- BGTVT ngày 28/12/2007 hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường...
 
>>chi tiết
Hãy cho biết điều kiện tham gia giao thông của người khuyết tật điều khiển xe cơ giới ? Hãy cho biết điều kiện tham gia giao thông của người khuyết tật điều khiển xe cơ giới ?

Theo mục II thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA- BGTVT ngày 28/12/2007 hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...
 
>>chi tiết
Người khuyết tật tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng được hưởng những ưu đãi cụ thể nào ? Người khuyết tật tham gia giao thông bằng phương tiện giao thông công cộng được hưởng những ưu đãi cụ thể nào ?

Theo điều 12 nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật người khuyết tật: Người khuyết tật khi tham gia giao thông...
 
>>chi tiết
Pháp luật quy định như thế nào về việc tham gia giao thông của người khuyết tật ? Pháp luật quy định như thế nào về việc tham gia giao thông của người khuyết tật ?

Theo điều 41  Luật người khuyết tật, phương tiện giao thông cá nhân của người khuyết tật khi tham gia giao thông phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp với điều...
 
>>chi tiết
Hãy cho biết lộ trình cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng để đảm bảo quyền tiếp cận của người khuyết tật ? Hãy cho biết lộ trình cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng để đảm bảo quyền tiếp cận của người khuyết tật ?

Theo khoản 1, 2 điều 40 Luật người khuyết tật, lộ trình cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng như sau: đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, các công trình công ...
 
>>chi tiết
Vấn đề xây dựng và cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng để đảm bảo quyền tiếp cận của người khuyết tật ? Vấn đề xây dựng và cải tạo nhà chung cư, công trình công cộng để đảm bảo quyền tiếp cận của người khuyết tật ?

Theo điều 39  Luật người khuyết tật, việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ ...
 
>>chi tiết
Thế nào là tiếp cận ? Thế nào là tiếp cận ?

Theo điều 2  Luật người khuyết tật, tiếp cận là việc người khuyết tật sử dụng thuận lợi công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan