Chính sách quản lý Nhà Nước về người khuyết tật - Hỏi và đáp

Bộ kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 10 điều 50  Luật người khuyết tật, bộ Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm: thẩm định, phê duyệt các dự án nhà nước đầu tư chăm sóc, nuôi dưỡng, chỉnh hình...
 
>>chi tiết
Bộ tài chính có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ tài chính có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 9, điều 50  Luật người khuyết tật, bộ tài chính có trách nhiệm: bố trí ngân sách thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án trợ giúp người khuyết tật...
 
>>chi tiết
Bộ khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 8, điều 50  Luật người khuyết tật, bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan ban hành, hướng dẫn...
 
>>chi tiết
Bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 7, điều 50  Luật người khuyết tật, bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm:ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia...
 
>>chi tiết
Bộ giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ giao thông vận tải có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 6, điều 50 Luật người khuyết tật, bộ giao thông vận tải có trách nhiệm: Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan ban hành, hướng dẫn...
 
>>chi tiết
Bộ Xây dựng có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ Xây dựng có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 5, điều 50 Luật người khuyết tật, bộ xây dựng có trách nhiệm: Chủ trì và phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan ban hành, hướng dẫn và tổ chức...
 
>>chi tiết
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 4, điều 50  Luật người khuyết tật, bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch có trách nhiệm: thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn hóa, thể thao, giải trí ...
 
>>chi tiết
Bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 3, điều 50  Luật người khuyết tật, bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm: Thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đối với người khuyết tật, quy định chuẩn quốc gia...
 
>>chi tiết
Bộ y tế có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ y tế có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 2, điều 50  Luật người khuyết tật, Bộ Y tế có trách nhiệm: Thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, Chủ trì và phối hợp với bộ lao động...

>>chi tiết
Bộ Lao động - thương binh và xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Bộ Lao động - thương binh và xã hội có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Theo khoản 1, điều 50 Luật người khuyết tật, bộ lao động – thương binh và xã hội có trách nhiệm: Xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm...
 
>>chi tiết
Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ? Cơ quan nào có trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật ?

Điều 49  Luật người khuyết tật quy định: Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác người khuyết tật. Bộ lao động - thương binh và xã hội chịu trách nhiệm...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan