Chính sách bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật - Hỏi và đáp

Cơ sở chăm sóc người khuyết tật có trách nhiệm gì ? Cơ sở chăm sóc người khuyết tật có trách nhiệm gì ?

Theo điều 48  Luật người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người khuyết tật có trách nhiệm: Tuân thủ điều kiện hoạt động của cơ sở chăm sóc người khuyết tật...
 
>>chi tiết
Nhà nước có chính sách gì đối với Cơ sở chăm sóc người khuyết tật ? Nhà nước có chính sách gì đối với Cơ sở chăm sóc người khuyết tật ?

Theo khoản 4, điều 47  Luật người khuyết tật, nhà nước đầu tư cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động cho cơ sở chăm sóc người khuyết tật công lập...
 
>>chi tiết
Thế nào là Cơ sở chăm sóc người khuyết tật ? Thế nào là Cơ sở chăm sóc người khuyết tật ?

Theo khoản 1, 2 điều 47  Luật người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người khuyết tật là cơ sở nuôi dưỡng, cung cấp dịch vụ tư vấn, trợ giúp người khuyết tật. Cơ sở chăm sóc...
 
>>chi tiết
Người khuyết tật được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội được hưởng những chính sách gì ? Người khuyết tật được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội được hưởng những chính sách gì ?

Theo khoản 2, điều 45  Luật người khuyết tật, nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm: Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng...
 
>>chi tiết
Hãy nêu hồ sơ, thủ tục để người khuyết tật được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội ? Hãy nêu hồ sơ, thủ tục để người khuyết tật được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội ?

Theo điều 23 nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật người khuyết tật: Hồ sơ tiếp nhận người khuyết tật...
 
>>chi tiết
Đối tượng khuyết tật nào được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội ? Đối tượng khuyết tật nào được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội ?

Theo khoản 1, điều 45  Luật người khuyết tật, người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại...
 
>>chi tiết
Hãy nêu mức cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng trong cơ sở bảo trợ xã hội ? Hãy nêu mức cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng trong cơ sở bảo trợ xã hội ?

Mức cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống được tiếp nhận vào nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội...
 
>>chi tiết
Hãy nêu cụ thể mức trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật ? Hãy nêu cụ thể mức trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật ?

Theo điều 16 nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật: Mức trợ cấp xã hội hàng...
 
>>chi tiết
Mức chuẩn xác định các mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng và mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng dành cho người khuyết tật ? Mức chuẩn xác định các mức trợ cấp xã hội, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng và mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng dành cho người khuyết tật ?

Theo điều 15 nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật: Mức chuẩn để xác định mức...
>>chi tiết
Hãy nêu hồ sơ, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí mai táng dành cho người khuyết tật ? Hãy nêu hồ sơ, thủ tục và mức hỗ trợ chi phí mai táng dành cho người khuyết tật ?

Theo điều 22 nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật người khuyết tật: Hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng gồm...
 
>>chi tiết
Thủ tục cần thiết để được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật ? Thủ tục cần thiết để được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật ?

Theo điều 21 nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật: Để được hưởng trợ cấp xã hội...
 
>>chi tiết
Đối tượng nào được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật ? Đối tượng nào được hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng dành cho người khuyết tật ?

Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm: Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp người khuyết tật đang được nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội...
 
>>chi tiết
 

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan