Đại diện của pháp nhân

Đại diện của pháp nhân Điều 91 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về Đại diện của pháp nhân như sau:
 
 
 
 
  
 
Điều 91. Đại diện của pháp nhân
 
1. Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương VII, Phần thứ nhất của Bộ luật này.
 
2. Đại diện theo pháp luật của pháp nhân được quy định trong điều lệ của pháp nhân hoặc trong quyết định thành lập pháp nhân.
 
1. Mọi hoạt động của pháp nhân được thực hiện thông qua hành vi của người đại diện của pháp nhân. Đại diện của pháp nhân là người nhân danh pháp nhân tham gia các giao dịch vì lợi ích của pháp nhân đó. Người đại diện của pháp nhân do pháp luật hoặc Điều lệ của pháp nhân quy định và họ có thể ủy quyền lại cho người khác. Với tư cách là người đại diện của pháp nhân, hành vi của người đại diện vì lợi ích của pháp nhân và trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được pháp nhân giao là hành vi của pháp nhân mà người đó đại diện, làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của pháp nhân chứ không phải của bản thân người đại diện. Ý chí của các thành viên pháp nhân được thể hiện thống nhất thông qua người đại diện.
2. Đại diện của pháp nhân được thể hiện dưới hai hình thức đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền của pháp nhân. Vì vậy, khi áp dụng các quy định về người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định chung về đại diện tại Chương VIII, phần thứ nhất Bộ luật dân sự năm 2005.
Đại diện theo pháp luật (hay đại diện đương nhiên) của pháp nhân là hình thức đại diện được xác định theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật quy định. Đối với từng loại pháp nhân cụ thể, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân khác nhau.
Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là người đứng đầu của pháp nhân được xác định ngay trong Điều kiện lệ của pháp nhân, hoặc trong Quyết định thành lập pháp nhân (tại thời điểm thành lập pháp nhân) (khoản 4 Điều 141 Bộ luật dân sự năm 2005). Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt. Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Bên cạnh đó, đối với từng loại pháp nhân, từng pháp nhân cụ thể, họ còn phải thỏa mãn những điều kiện nhất định khác do pháp luật về tổ chức và hoạt động của pháp nhân đó quy định.
Đại diện theo ủy quyền.Trong nhiều trường hợp, vì những lý do khác nhau nên người đại diện theo pháp luật của pháp nhân không thể trực tiếp xác lập, thực hiện toàn bộ các giao dịch nhân danh pháp nhân. Vì vậy, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều người thực hiện một hoặc một số công việc của pháp nhân. Do đó, đại diện theo ủy quyền của pháp nhân là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện theo pháp luật của pháp nhân và người được đại diện.
Người đại diện theo ủy quyền chỉ được thực hiện những hành vi trong phạm vi được ủy quyền. Nếu người đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không được ủy quyền hoặc vượt quá phạm vi ủy quyền thì hành vi đó là hành vi của cá nhân họ và không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của pháp nhân.
Người được ủy quyền có thể là thành viên của pháp nhân hoặc là người ngoài pháp nhân. Đại diện theo ủy quyền của pháp nhân chấm dứt trong ba trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 Bộ luật dân sự năm 2005. 
 
 Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên)  
 
 

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   3S5KIO
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan