Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   M883OJ     
 

Các mẫu văn bản khác

Thông tư 20/2015/TT-BTP Thông tư 20/2015/TT-BTPThông tư 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP >> Download
Nghị định 04/2016/NĐ-CP Nghị định 04/2016/NĐ-CPNghị định 04/2016/NĐ-CP Của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2009/NĐ-CP >> Download
Nghị định 129/2015/NĐ-CP Nghị định 129/2015/NĐ-CPNghị định 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công An nhân dân.. >> Download
Quyết định 101/QĐ-LĐTBXH Quyết định 101/QĐ-LĐTBXHQuyết định 101/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. >> Download
Quyết định 163/QĐ-TTg Quyết định 163/QĐ-TTgQuyết định 163/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức giai đoạn 2016-2025. >> Download
Thông tư 01/2016/TT-BTTTT Thông tư 01/2016/TT-BTTTTThông tư 01/2016/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2013/TT-BTTTT.. >> Download
Thông tư 66/2015/TT-BCA Thông tư 66/2015/TT-BCAThông tư 66/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý, thẻ căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. >> Download
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP Nghị định số 28/2015/NĐ-CPNghị định số 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. >> Download
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCA ngày 16/12/2015 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCA ngày 16/12/2015Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCA hợp nhất Nghị định quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân >> Download
Nghị quyết số 107/2015/QH13 Nghị quyết số 107/2015/QH13
Nghị quyết số 107/2015/QH13 về thực hiện chế định thừa phát lại được ban hành kèm theo quyết định số 101/QĐ-TTg..
>> Download
Quyết định số 2911/QĐ-CTN Quyết định số 2911/QĐ-CTN

Quyết định số 2911/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 22/12/2015 Về việc cho thôi Quốc tịch Việt Nam. 
>> Download
Nghị định số 131/2015/NĐ-CP Nghị định số 131/2015/NĐ-CPNghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. >> Download
Thông tư 36/2015/TT-NHNN Thông tư 36/2015/TT-NHNNThông tư 36/2015/TT-NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng. >> Download
Quyết định 09/QĐ-BXD Quyết định 09/QĐ-BXD
Quyết định 09/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật kết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015.
>> Download
Nghị định số 131/2015/NĐ-CP Nghị định số 131/2015/NĐ-CPNghị định số 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan