Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Thông tư số 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   ADZLRX     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/2012/NQ-HĐTP Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/2012/NQ-HĐTPNghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung... >> Download
Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. >> Download
Thông tư 191/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 12/12/2014 Thông tư 191/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 12/12/2014Thông tư 191/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ngày 12/12/2014 hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. >> Download
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014Luật số 72/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. >> Download
Luật công an nhân dân 2014 Luật công an nhân dân 2014Luật công an nhân dân 2014 số 73/2014/QH13. >> Download
Công văn 120/2003/KHXX ngày 18/9/2003 Công văn 120/2003/KHXX ngày 18/9/2003Công văn 120/2003/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao ngày 18/9/2003 về việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo... >> Download
Thông tư 50/2011/TT-BCA ngày 11/7/2011 Thông tư 50/2011/TT-BCA ngày 11/7/2011Thông tư 50/2011/TT-BCA của Bộ Công an ngày 11/7/2011 quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong công an nhân dân. >> Download
Thông tư 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013 Thông tư 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013Thông tư 68/2013/TT-BCA của Bộ Công an ngày 26/12/2013 hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong công an nhân dân. >> Download
Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 ngày 29/12/2010 Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 ngày 29/12/2010Thông tư 63/2010/TT-BCA-V24 của Bộ Công an ngày 29/12/2010 hướng dẫn quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công an nhân dân. >> Download
Quyết định 59/2006/QĐ-VKSTC-V7 ngày 06/02/2006 Quyết định 59/2006/QĐ-VKSTC-V7 ngày 06/02/2006Quyết định 59/2006/QĐ-VKSTC-V7 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 06/02/2006 về việc ban hành quy chế về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của viện kiểm sát. >> Download
Quy định 200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 26/01/2010 Quy định 200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 26/01/2010Quy định 200/QĐPH/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 26/01/2010 về việc phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp. >> Download
Thông tư 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 Thông tư 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005Thông tư 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo. >> Download
Thông tư 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012 Thông tư 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16/3/2012Thông tư 46/2012/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ngày 16/3/2012 quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. >> Download
Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011 Thông tư 07/2011/TT-TTCP ngày 28/7/2011Thông tư 07/2011/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 28/7/2011 hướng dẫn quy trình tiếp công dân. >> Download
Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014Thông tư 06/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan