Thuế thu nhập Doanh nghiệp

Biên bản xác nhận tài trợ cho Y tế

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   PIHQL2     
 

Các mẫu văn bản khác

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tínhTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu . Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệpTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho đơn vị sự nghiệp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu . Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệpTờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệpTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tínhTờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính >> Download
Phụ lục thuế thu nhập dược ưu đãiĐối với cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP hoặc Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/T T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế
>> Download
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/T T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế
>> Download
Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sảnThuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Ban hành kèm theo thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuếPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế, Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãiPhụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi đối với cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm. Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hàng Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục 03.2 TNDN chuyển lỗ Phụ lục chuyển lỗ ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế
>> Download
Phụ lục 03.1A TNDN kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhPhụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ.Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Phụ lục thuế thu nhập được ưu đãiPhụ lục thuế thu nhập được ưu đãi đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc doanh nghiệp hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính Phủ .Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế >> Download
Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính QuýMẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) >> Download
Trang: 1 2  

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan